Εταιρική Διακυβέρνηση

Οι καθιερωμένοι κανόνες και οι επιχειρηματικές μας πρακτικές διασφαλίζουν τη διαρκή και αποτελεσματική λειτουργία της DIMAND, προς όφελος των μετόχων μας και συνεργατών.

Η Ομάδα Διεύθυνσης

1 / 1

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος
2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
4. Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου, εκτελεστικό μέλος
5. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου, εκτελεστικό μέλος
6. Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος
7. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
8. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα, μη εκτελεστικό μέλος
9. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κατεβάστε τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της DIMAND στους παρακάτω συνδέσμους.

Εκθέσεις Δ.Σ.

Κατεβάστε τις Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Κατεβάστε το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της DIMAND στον παρακάτω σύνδεσμο.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Κατεβάστε την περίληψη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της DIMAND στον παρακάτω σύνδεσμο.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ARCELA

Κατεβάστε την περίληψη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ARCELA στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επιτροπή Ελέγχου

H Επιτροπή Ελέγχου έχει συστηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του Ν.4449/2017 (άρθρο 44) όπως επικαιροποιήθηκε με τον Ν.4706/2020. Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας με σκοπό την αποτελεσματικότερη εποπτεία του όσον αφορά τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και σε θέματα της «Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ενδεικτικά, έχουν ως ακολούθως:

 • Παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει το Δ.Σ. για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου.
 • Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και για τον καθορισμό της αμοιβής τους και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.
 • Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία.
 • Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας.
 • Εξετάζει τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τη σύνταξή τους.
 • Επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει οριστεί από το Δ.Σ. και αξιολογεί περιοδικά, τουλάχιστον ανά τρία (3) έτη, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του.
 • Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) κυρίως μέσου του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου του ορκωτού ελεγκτή και υποβάλλει τις προτάσεις της στο Δ.Σ. της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και το ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.
 • Υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί και επιθεωρεί τη λειτουργία και το έργο των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

 1. Χαρίτος Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Γόντικας Κωνσταντίνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της DIMAND στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας. Ο Επικεφαλής της Μονάδας υπάγεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η Μονάδα συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατεβάστε το βιογραφικό του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ σχετικά με τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με την «Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου» των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη:

 1. Χαρίτος Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος), Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και την Πολιτική Αποδοχών στους παρακάτω συνδέσμους.

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τις υποχρεώσεις ενημέρωσης/ γνωστοποίησης του επενδυτικού κοινού που απορρέουν από την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τη διαχείριση των σχέσεων με τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Την οργάνωση και διεξαγωγή των απαιτούμενων παρουσιάσεων (τακτικών και έκτακτων) για τις δραστηριότητες της Εταιρείας σε υφιστάμενους μετόχους, αλλά και δυνητικούς επενδυτές (ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές).

Σύμφωνα με την από 22.3.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κα Ελευθερία (Τέτα) Καραχάλιου ορίστηκε Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 8774200, e-mail: ir@dimand.gr).

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η DIMAND A.E. με την από 22.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (φορέας ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4706/2020 και την Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), με τις αποκλίσεις που ρητώς θα αναφέρονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή θα περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Κατεβάστε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Κατεβάστε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της DIMAND.

Whistleblowing

Κατεβάστε την Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών της DIMAND και την Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης Κατά την Εργασία στους παρακάτω συνδέσμους.

ESG Reports

Κατεβάστε το ESG Report της DIMAND.