Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

17.06.2022: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2021

07.09.2022: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.