Πολιτική απορρήτου

 1. Εισαγωγή

  1.1 Δέσμευση Εταιρείας

  Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρείας «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «DIMAND A.E.» (εφεξής «η Εταιρεία»). Η Εταιρεία σέβεται την ιδιωτικότητα και δεσμεύεται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1.2 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
  Με στόχο την επίτευξη διαφάνειας κατά τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, η παρούσα Γενική Ειδοποίηση Απορρήτου (εφεξής η «Ειδοποίηση»), έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και για τον τρόπο και του σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και διαβιβάζουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα κατά περίπτωση.
 2. Ορισμοί

  2.1 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα)

  Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

  2.2 Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα)

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση φυσικού προσώπου καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

  2.3 Υποκείμενο των δεδομένων

  Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  2.4 Επεξεργασία δεδομένων

  Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή / μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, διαβίβαση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση / συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή / καταστροφή.

  2.5 ΓΚΠΔ (GDPR)

  Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και με τον οποίο καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και κάθε αναφορά σε αυτών θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

  2.6 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η Εταιρεία που ξεχωριστά ή από κοινού καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

  2.7 Εκτελών την επεξεργασία

  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  Έδρα: Νερατζιωτίσσης 115, ΤΚ 151 24, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα
  Τηλέφωνο: + 30 210 8774200
  Fax: + 30 210 6801160

  Αριθμός Γ.E.MH: 004854501000 Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών
  δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με email στη διεύθυνση: dataprotection@dimand.gr
 2. Νόμιμη Βάση της Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

  4.1 Νόμιμη Βάση

  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται από την DIMAND σύμφωνα με τη νόμιμη «αιτιολόγηση» αυτής της επεξεργασίας, στο μέτρο που απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή, τη φυλετική ή εθνική προέλευση, ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις) είναι πάντοτε αιτιολογημένη επί επιπρόσθετης βάσης, όπως ορίζεται παρακάτω.
  Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι αιτιολογημένη σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες βάσεις:
  • για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
  • για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας,
  • για τη συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση, για φορολογικούς σκοπούς, κ.ο.κ.,
  • για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας,
  • βασίζεται στη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τη δραστηριότητα, τις υπηρεσίες, κλπ. της DIMAND.
  Η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, θα αιτιολογείται από μία εκ των ανωτέρω αναφερόμενων προϋποθέσεων και συνήθως, από μία εκ των ακόλουθων ειδικών προϋποθέσεων:
  α) Είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
  β) Είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας.
  γ) Σε εξαιρετικές περιστάσεις, είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας και δεν μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
 3. Τί είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε

  5.1 Δεδομένα Mελών Δ.Σ. / Μετόχων

  Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καταστατικής της οργάνωσης και λειτουργίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Μετόχων της, που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις εκ του νόμου και του καταστατικού της υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Διεύθυνση εργασίας, Κινητό τηλέφωνο, Τηλέφωνο οικίας, Πτυχία / Τίτλοι σπουδών, στοιχεία ΑΔΤ/ Διαβατηρίου, Βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία δηλώσεων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και για τον έλεγχο τυχόν συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, στοιχεία σχετικά με ποινικές καταδίκες, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικά μη πτώχευσης.
  Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
  • Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις καταστατικές, κανονιστικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διαφάνειας της Εταιρείας.
  • Την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η νόμιμη βάση είναι το έννομο συμφέρον το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση του κύριου σκοπού λειτουργίας της.

  5.2 Δεδομένα εργαζομένων

  Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατά περίπτωση δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ και ασφαλιστικό φορέα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, οικονομικά δεδομένα, ΙΒΑΝ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ποινικό μητρώο (για μέλη Δ.Σ.), στοιχεία και δεδομένα εκπαίδευσης, όπως πχ τίτλους σπουδών, δεδομένα προϋπηρεσίας, ημερομηνία πρόσληψης, θέση εργασίας, ωράριο, στοιχεία ενδεχόμενων παροχών από την Εταιρεία, στοιχεία αξιολόγησης, οικογενειακής κατάστασης κ.ά.
  Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
  • Την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων μας ως εργοδότες. Η νομική βάση είναι η επεξεργασία των δεδομένων σας για τη συμμόρφωση μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο.
  • Τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης. Η νόμιμη βάση είναι η ανάγκη επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο.
  • Την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η νόμιμη βάση είναι το έννομο συμφέρον το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση του κύριου σκοπού λειτουργίας της.

  5.3 Δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων της Εταιρείας

  Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους με τη θέση εργασίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φυσική αλληλογραφία), καθώς και συνημμένα έγγραφα που προσαρτάτε στην αίτησή σας (π.χ. Βιογραφικό Σημείωμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.). Όταν περιλαμβάνετε στην αίτησή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προηγούμενων εργοδοτών σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασίας σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους.
  Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
  • Να αξιολογήσουμε την αίτησή σας που υποβάλλατε και εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας.
  • Να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για σχετικές θέσεις εργασίας στην Εταιρεία ή/και τον Όμιλο. Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας.
  • Να επικοινωνήσουμε με προηγούμενους εργοδότες, ώστε να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους για εσάς. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
  • Την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η νόμιμη βάση είναι το έννομο συμφέρον το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση του κύριου σκοπού λειτουργίας της.

  5.4 Δεδομένα επισκεπτών των εγκαταστάσεων της Εταιρείας

  Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επισκεπτών των εγκαταστάσεων της και συγκεκριμένα, ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ή άλλη ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας.
  Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
  • Την επικοινωνία και τον ορισμό συναντήσεων με στελέχη της Εταιρείας. Η νόμιμη βάση είναι το έννομο συμφέρον το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση του κύριου σκοπού λειτουργίας της.

  5.5 Δεδομένα προμηθευτών, συνεργατών και λοιπών αντισυμβαλλομένων

  Η Εταιρεία συνεργάζεται με τρίτα μέρη (προμηθευτές/ εξωτερικούς συνεργάτες) για την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών αλλά και των καθημερινών λειτουργικών της αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία συλλέγει, ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ΙΒΑΝ κ.α.
  Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
  • Την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων μας ως Ανώνυμη Εταιρεία. Η νομική βάση είναι η επεξεργασία των δεδομένων σας για την φορολογική συμμόρφωση μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο.
  • Τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης. Η νόμιμη βάση είναι η ανάγκη επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης.
  • Την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η νόμιμη βάση είναι το έννομο συμφέρον το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση του κύριου σκοπού λειτουργίας της.

5.6 Δεδομένα ιδιοκτητών, ενοικιαστών και αγοραστών ακινήτων
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ιδιοκτητών, ενοικιαστών και αγοραστών ακινήτων και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ και ΔΟΥ, στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτων, κ.α.
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό την αναζήτηση και αξιολόγησης νέων επενδύσεων (αγορά ακινήτων), την εκτέλεση εκτίμησης ακινήτου (νέα επένδυση), των περιοδικών εκτιμήσεων των ακινήτων της Εταιρείας, την διαχείριση νομικών θεμάτων και παροχή νομικής συμβουλής, την απόκτηση νέων ακινήτων (νομικός / τεχνικός έλεγχος), την αξιολόγηση του αντισυμβαλλόμενου για διενέργεια ελέγχων προς αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και των τεχνικών ελέγχων για την αξιολόγηση επενδύσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, καθώς και για την εκτέλεση της οικείας σύμβασης, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων αυτών δύναται να πραγματοποιείται στο βαθμό που είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και των κανονιστικών της υποχρεώσεων (Εκπλήρωση εταιρικού σκοπού λειτουργίας, υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, Υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών).

5.7 Δεδομένα χρηστών του Ιστότοπου της Εταιρείας
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που υπεβλήθησαν από τους Χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναφέρεται στον Ιστότοπο της Εταιρείας (info@dimand.gr).
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό την απάντηση στο αίτημα σας έχοντας ως νόμιμη βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση του κύριου σκοπού λειτουργίας της.

 1. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας:
  • Με τον όμιλο εταιρειών μας στο βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών μας.
  • Με Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο έκδοσης προστίμων , κατόπιν σχετικών αιτημάτων ή όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
  • Σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιδίωξη των σκοπών μας σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και διατυπώσεις μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων).
  Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.
  Τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλ. εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδία, και το Λιχτενστάιν) θα γίνεται μόνο σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των δεδομένων και μόνο όταν παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.
 2. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
  Η DIMAND θεωρεί το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων πολύ σοβαρό και για αυτό το λόγο λαμβάνουμε μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Έχουμε θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε. Δεν έχουμε τον έλεγχο του απορρήτου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Συνιστούμε να µην περιλαμβάνετε εμπιστευτικές, ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Ενημέρωση για την χρήση cookies
  Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του Ιστότοπου μας.
  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή cookies στην Πολιτική Cookies.
 4. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας
  Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 5. Τα δικαιώματά σας και τρόπος άσκησής τους
  Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την DIMAND, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Δικαίωμα Ενημέρωσης
  Η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το τί δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για τί χρονικό διάστημα τα κρατάει σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
  Δικαίωμα Πρόσβασης
  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
  Δικαίωμα Διόρθωσης
  Η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το τί δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για τί χρονικό διάστημα τα κρατάει σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Εταιρεία τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
  Δικαίωμα Διαγραφής
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτά έχουν δοθεί με την συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των νομικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.
  Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας
  Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό προϋποθέσεις.
  Δικαίωμα Φορητότητας
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση.
  Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία λόγω Έννομου Συμφέροντος
  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  Τα δικαιώματά σας μπορούν να ασκούνται διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) όπως ακολουθεί:
  dataprotection@dimand.gr
  Αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος σας. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.
  Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΠΔΠΧ με τους εξής τρόπους:
  • Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
  • Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
  • Fax: +30 210 6475628
  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr
 6. Σύνδεσμοι – Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
  Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου µας. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο.
  Λάβετε υπόψη σας ότι δεν ελέγχουμε τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και ότι η Ειδοποίηση Απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ή αναφερόμενων δικτυακών τόπων τους οποίους επισκέπτεστε.
  Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του Xρήστη.
 7. Επικαιροποίηση – αλλαγή στην παρούσα Ειδοποίηση
  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί, ή άλλως μεταβάλει την παρούσα Ειδοποίηση ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Ειδοποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τυχόν τροποποιημένων εκδόσεων. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, ώστε να είσαστε πάντοτε ενήμεροι για την πιο επικαιροποιημένη Ειδοποίηση μας.

Τελευταία ενημέρωση της Ειδοποίησης Απορρήτου: Ιούλιος 2021